Hotline: 0988 893 888 - 0938 888 338
Banner slide 01
banner slide 2
banner slide 3

Là một công ty trẻ và năng động, trong suốt quá trình hoạt động, công ty cổ phần xây lắp và kết cấu thép Lê Hồng (LeHong Steel) đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen và Chứng nhận của các Cơ quan, tổ chức trong và Ngoài nước.

Doanh nhân tiêu biểu 1000 năm Thăng Long

Chứng nhận
Ông: Lê Mạnh Hà
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG
LÀ DOANH TIÊU BIỂU TẠI LỄ BÁO CÔNG VƯƠNG TRIỀU LÝ
NHÂN KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG

BỘ TRƯỞNG CÔNG THƯƠNG
TẶNG BẰNG KHEN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG Tỉnh Bắc Ninh
Đã có thành tính suất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010

CHỦ TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN - TỈNH BẮC NINH
TẶNG GIẤY KHEN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KCT LÊ HỒNG
Khu công nghiệp Dốc Sặt - Thị xã Từ Sơn
Đã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất - Kinh doanh năm 2009

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
TẶNG BẰNG KHEN
Ông: Lê Mạnh Hà
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG
PHƯỜNG TRANG HẠ - THỊ XÃ TỪ SƠN
Doanh nhân có nhiều thành tích trong phong trao thi đua
năm 2011 của tỉnh Bắc Ninh

 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
Tặng BẰNG KHEN
ông: Lê Mạnh Hà

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG TỈNH BẮC NINH
Xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2010